Đơn vị khuôn đột của nhôm tại Hà Nội

 • Dao số 1 làm nhiệm vụ đột ke nhảy lùa hệ vát cạnh pma, jma, ap55…
 • Dao số 2 đột ke nhảy cánh cửa sổ mở quay xingfa hệ 55
 • Dao số 3 đột ke nhảy cánh cửa đi xingfa mở trong và ở ngoài
 • Dao số 4 đột ke nhảy khung bao cửa đi xingfa
 • Dao số 5 đột ke nhảy cánh hệ nhôm vát cạnh PMA, JMA, Lier
 • Dao số 6 đột ke vĩnh cửu đôi cánh cửa đi xingfa 55
 • Dao số 7 đột ke nhảy khung bao vách kính xingfa và ke nhảy khung bao cửa lùa xingfa hệ 55
 • Dao số 8 đột ke nhảy khung bao cửa sổ mở quay xingfa và khung bao cửa sổ hệ vát cạnh PMA, JMA, Lier
 • Dao số 9 đột ốp hông lùa hệ vát cạnh pma, jma, ap55
 • Dao số 10 đột móc cửa lùa xingfa 55
 • Dao số 11 đột lỗ thoát nước khung bao cửa sổ lùa xingfa hệ 55
 • Dao số 12 đột ke nhảy cánh cửa lùa xingfa hệ 55
 • Dao số 13 đột lỗ bánh xe cánh cửa lùa xingfa hệ 55
Danh mục: